Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum

 

 

Sjoch ek ris op ús Facebook side: www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring

 

 

 

 
 
Klean moard en oranjekoeke 

 

 

 

 Jongerein toaniel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier