Historie

De eerste plannen voor een dorpshuis dateren van 1951.Toen heeft een commissie van zeven boeren uit onze dorpen het pand gekocht waar destijds de heren Reinder Feitsma en Frans Miedema hun timmerbedrijf hadden gevestigd en waar nu (2012) Anske Agema zijn bedrijfsruimte heeft. De beide café's in de dorpen voldeden niet meer aan de eisen en waren bovendien te klein. Daarom werd de "Stifting it Doarpshûs"in het leven geroepen.De zeven boeren brachten extra geld bijeen door slachtrijpe lammeren te verkopen die zij gratis "kost en inwoning" hadden gegeven. Dit bracht uiteindelijk toch niet genoeg geld op en dus bleven de plannen steken op de financiën. Niet lang daarna ging de eigenaar van café "het Haantje" in Jelsum z'n pand renoveren en wat geschikter maken voor meerdere activiteiten.

De plannen voor het dorpshuis gingen toen in de ijskast tot in de jaren zestig van de vorige eeuw. In die jaren bestonden de beide café's niet meer of hadden een heel ander functie gekregen. In 1967 is dan toch met overheids steun in de vorm van subsidies van o.a. Defensie en niet te vergeten een enorme hoeveelheid zelfwerkzaamheid het dorpshuis "de bining" gebouwd. Het dorpshuis was en is bestemd voor multiculturele activiteiten in de dorpen Jelsum, Koarnjum en Britsum, maar het zwaartepunt ligt toch- mede door de oprichting van een ontmoetingscentrum in Britsum - bij de eerste twee dorpen.  

 

 

 

Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier