It Nut


It Nut’ is in organisaasje dy’t fjouwer kear yn it winterskoft in kulturele jûn organisearret. Derneist organisearje sy yn gearwurking mei doarpshûs ‘De Bining’ ien kulturele jûn yn it seizoen.  

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings)

Gasten:          € 10,- de persoan de jûn.

Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege.

Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs  ‘De Bining’ fan Koarnjum.

 

It Bestjoer

Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025.

Titus Sinnema,ponghâlder.

Joke Scheffer, skriuwster.

Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra.

Janna Prose.

 

 

Facebook:  itnutjkb

e-mail: itnutjkb@gmail.com

 

 

 

 

Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier